Loại

Chiều dài cắt

Chiều dày cắt (thép đen)

mm

mm

Phương pháp chơi Baccarat 1030model HNC 3100x6

3100

6

Phương pháp chơi Baccarat 1030model HNC 3100x10

3100

10

Phương pháp chơi Baccarat 1030model HNC 3100x13

3100

13

Phương pháp chơi Baccarat 1030model HNC 3100x16

3100

16

Phương pháp chơi Baccarat 1030model HNC 3100x20

3100

20

Phương pháp chơi Baccarat 1030model HNC 3100x25

3100

25

Phương pháp chơi Baccarat 1030model HNC 4100x6

4100

6

Phương pháp chơi Baccarat 1030model HNC 4100x10

4100

10

Phương pháp chơi Baccarat 1030model HNC 4100x13

4100

13

Phương pháp chơi Baccarat 1030model HNC 4100x16

4100

16

Phương pháp chơi Baccarat 1030model HNC 4100x20

4100

20

Phương pháp chơi Baccarat 1030model HNC 6100x6

6100

6

Phương pháp chơi Baccarat 1030model HNC 6100x10

6100

10

Phương pháp chơi Baccarat 1030model HNC 6100x13

6100

13

Phương pháp chơi Baccarat 1030model HNC 6100x16

6100

16

Phương pháp chơi Baccarat 1030model HNC 6100x20

6100

20